Anatómia štúdium

Dynamický stereotyp (DS)

Dynamický stereotyp (ďalej DS) je dočasne nemenná sústava podmienených a nepodmienených reflexov, ktorá vznikla na základe stereotypne sa opakujúcich podnetov. DS vznikne len pri dodržaní určitých podmienok:– nemeniace sa poradie podmienených a nepodmienených reflexov–...

8) Zrážanie krvi

Pri poranení dochádza v mieste poranenia k reflexnému zúženiu ciev, zníženiu TK a k nahromadeniu krvných elementov, ktoré napomáhajú k upchatiu cievy. Čas krvácania je kratší ako čas zrážania, lebo dochádza k reflexnému zúženiu...

7) Pod trofickým vplyvom pomalých a rýchlych neurónov

7) Pod trofickým vplyvom pomalých a rýchlych neurónov vznikajú aj pomalé a rýchle sv. vlákna. V dôsledku toho jedna motorická jednotka má vždy len jeden typ sv. vlákien, buď rýchle(biele) alebo pomalé(červené).Pomalé – oxidatívne,...

2. Motorická jednotka MJ

Tvorí jeden neurón a svalové vlákno, ktoré intervuje jeden neurón a môže inervovať až niekoľko sto svalových vlákien. Počet vlákien / mohutnosť MJ/ v MJ rôznych svaloch kolíše. Každý sval má niekoľko MJ. Odstupňovanie...

To znamená, že

To znamená, že pod vplyvom aktivovaného vagu sa potláča vzrušivosť, vodivosť a znižuje sa frekvencia vzruchov. Naopak kontraktilita sa zvyšuje. Pri dezaktivovanom vagu je to naopak. Pri nadmernom dráždení môže nastať únik spod vagového...

6) PS vysiala kolaterály do EPMS

6) PS vysiala kolaterály do EPMS, čím sa tvorí finkčný vzťah. Spolupracujú při každom pohybe. Ich spojenie nieje dané vopred, ale vzniká v priebehu činnosti. Ak sa takéto spojenie často opakuje vznikne motorický inervačný...

Pre periférnu časť

Pre periférnu časť regulácie je charakteristická podvojná (sympatikus a parasympatikus) recipročná inervácia. Každý orgán je teda pod vplyvom aktivovaného, alebo dezaktivovaného parasympatika ale aj aktivovaného a dezaktivovaného sympatika. Sú to teda 4 možnosti, ktoré...

4) Autonómny systém reguluje

4) Autonómny systém reguluje funkcie vnútorných orgánov. Srdce má určitú autonómiu, lebo aspoň čiastočne pracuje na základe vzruchov, ktoré vydáva vzrušič – pacemaker. Srdce má schopnosť automatizácie, ktorú zabezpečujú centrá srdcovej automacie (vzrušivosti)-primárny a...

7. Vitálna kapacita

1)Vitálna kapacita je objem vzduchu vydýchnutý pri maximálnom výdychu, ktorému predchádzal maximálny vdych. VC závisí od povrchu tela, pohlavia, druhu športu, ktorý osoba vykonáva. • VC = dychový objem VT(objem vzd., kt. sa vdýchne...